Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2. zákona o obchodních korporacích

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s., IČ 601 92 348, se sídlem: č.p. 64, 411 83 Židovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1587 (dále jen "Aroma Praha, a.s." či „Společnost“), v návaznosti na usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 13. října 2015, dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost AROCO, spol. s r.o., tímto vyzývá všechny vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti odlišné od hlavního akcionáře, kteří jimi byli ke dni přechodu akcií, a kteří doposud nepředložili účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností k poskytnutí protiplnění (dále jen „Dosavadní akcionáři“), aby tak učinili v dodatečné přiměřené lhůtě určené Společností dle § 387 odst. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v termínu od 11. ledna 2016 do 1. února 2016.
Dosavadním akcionářům bude poskytnuto protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.

Akcie je možné předložit a o výplatu protiplnění požádat každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod. prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419. Kontaktní telefon:. 538 705 742, 538 705 773.
Při předávání akcií se fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti; právnické osoby se navíc prokáží originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího tří měsíců). V případě, že se právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže se originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů, z nichž je patrná její existence a způsob jednání jejím jménem. Zástupci akcionáře dále doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

V případě, že bude prokázáno zastavení účastnických cenných papírů, bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli, pokud Dosavadní akcionář neprokáže, že zástavní právo zaniklo před přechodem vlastnického práva.

Nepředloží-li Dosavadní akcionáři své účastnické cenné papíry Společnosti ani ve výše uvedené dodatečné přiměřené lhůtě, budou tyto nepředložené cenné papíry v souladu s § 387 odst. 2 ve spojení s § 346 odst. 1 (věta první) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích prohlášeny za neplatné.

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s.
5.1. 2016