Integrovaný systém řízení AROMA

Politika integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti výroby potravin a environmentu ve společnosti Aroma Praha, a.s.

 

Akciová společnost Aroma Praha jako výrobce vonných a chuťových látek navazuje na více než stoletou tradici tohoto oboru v českých zemích započatou již v roce 1882. Základ stávajícího podnikatelského uskupení vznikl začátkem 50. let 20. století pod hlavičkou Tukového průmyslu, ze znárodněných firem „František Židlický, první lučební továrna ve Vysočanech“, „Hynek Strnad, výroba likérů“ a Schimmel and Co. V rámci privatizace pak vznikla vyčleněním ze státního podniku ASTRID samostatná akciová společnost. V současné době společnost Aroma Praha, a.s. tvoří spolu se společností Aroco, spol. s r.o. výrobní skupinu koncernového typu.
V rámci své dlouholeté výrobní tradice je Aroma Praha, a.s. významným producentem vonných a chuťových látek, tj. aromat, trestí, emulzních bází, cukrářských past, ochucovacích směsí, potravinářských barev, syntetických vonných látek a parfémových kompozic pro potravinářský, krmivářský a kosmetický průmysl a průmysl bytové chemie.
Vedení společnosti Aroma Praha, a.s. si uvědomuje, že prosperita společnosti je závislá na kvalitě výrobků, spokojenosti zákazníků i stavu životního prostředí. Proto se rozhodla důsledně aplikovat zásady systému managementu kvality, bezpečnosti výroby potravin a environmentu. V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu, vedení společnosti vyhlašuje tyto strategické záměry:
 
Všeobecné zásady
 Dosahovat shody s právními předpisy EU, ČR, popř. právními předpisy zemí vývozu. Tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.  
 Zajišťovat neustálé zlepšování integrovaného systému v souladu s kontextem společnosti.
 Řídit rizika a příležitosti zejména ke stále rostoucímu střetu mezi člověkem a virovými nemocemi, předvídat a vhodně reagovat na nepředvídatelné události, jako je pandemie. Jen tak může být zmírněn dopad nejen zdravotní, ale také ekonomický.  
 Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami, přijímáním podnětů a reagovat na ně.
 Pravidelným vzděláváním zvyšovat a prohlubovat povědomí zaměstnanců o vlastní odpovědnosti ve vztahu ke kvalitě provedené práce, k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví.
 Naplňovat záměry své politiky stanovováním a přezkoumáváním konkrétních cílů, cílových hodnot a programů včetně poskytování zdrojů k tomu potřebných. Cíle podporují strategické zaměření společnosti a zohledňují kontext organizace.
 Respektovat ve svých činnostech etické aspekty.
 Odmítat nekalý přístup k zákazníkovi, který by vedl ke klamání a falšování výrobků.
 
 
 
Zásady řízení kvality
 Inovativnost a rozšiřování portfolia výrobků s ohledem na požadavky zákazníka k dosažení jeho všestranné spokojenosti.
 Zajištění neustálého zlepšování hlavních procesů a jejich postupné zefektivňování včetně poskytovaných zdrojů pro dosažení stability a vysoké kvality poskytovaných produktů a služeb k uspokojení potřeb všech našich zákazníků. 
 
Zásady ochrany životního prostředí
 Trvale zlepšovat systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti, a to vše v souladu s kontextem společnosti. 
 Ochrana životního prostředí je zajišťována prostřednictvím monitoringu a prevence znečištění.
 Důsledně realizovat kroky vedoucí ke snížení produkce odpadů, spotřeby přírodních zdrojů, surovin a materiálů.
 Zajistit třídění produkovaných odpadů, vyhledávat a upřednostňovat recyklaci a materiálové využití odpadů. 
 Minimalizovat environmentální dopady realizovaných činností, služeb a produktů. 
 
Zásady bezpečnosti výroby potravin a krmiv
 Definování a ovládání kritických kontrolních bodů ve všech fázích výrobního a distribučního procesu na základě detailní analýzy rizik a v souladu s principy systému HACCP.
 Neustálé sledování kritických kontrolních bodů s jasně stanovenými pravidly pro vypořádání neshodných výrobků.
 Funkční a pravidelně ověřovaný systém dohledatelnosti výrobních šarží a stahování výrobků od zákazníků pro minimalizaci negativních dopadů v případě expedice nestandardních výrobků.
 
Řízení kvality, dodržování zásad bezpečnosti výroby potravin a krmiv, ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence, patří k nejvyšším prioritám společnosti Aroma Praha, a.s.
 
 
V Židovicích, 1. června 2021