Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s., IČ 601 92 348, se sídlem: č.p. 64, 411 83 Židovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1587 (dále jen "Aroma Praha, a.s." či „Společnost“), v návaznosti na usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 13. října 2015, dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost AROCO, spol. s r.o., tímto v souladu s § § 375 a násl. a § 346 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích oznamuje, že na svém zasedání dne 5.února 2016 rozhodlo o prohlášení za neplatné níže uvedených akcií Společnosti, které nebyly ze strany dosavadních akcionářů předloženy Společnosti ani v dodatečně stanovené lhůtě stanovené dle § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Za neplatné bylo prohlášeno celkem 1.759 kusů kmenových listinných akcií emitenta Aroma Praha, a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, a to:
- 4 kusy akcií ve formě na jméno datum emise 28. února 2014 série A pořadová čísla akcií 068638 - 068641, - 1.755 kusů akcií označených jako akcie na majitele (tyto akcie si jejich vlastníci dosud nevyměnili za akcie na jméno) datum emise 20. 8. 2001 série A pořadová čísla akcií 001517 - 001546, 001672 - 001699, 002010 - 002069, 002130 - 002247, 002746 - 002757, 002781 - 002902, 003263 - 003296, 003475 - 003534, 003549 - 003756, 003949 - 003987, 004963 - 005142, 005263 - 005330, 006145 - 006156, 006205 - 006240, 006563 - 006634, 006659 - 006748, 006893 - 006928, 007013 - 007112, 007173 - 007192, 007253 - 007336, 007997 - 008000, 008501 - 008508, 008561 - 008572, 008645 - 008704, 008717 - 008736, 008862 - 009005, 009072 - 009121, 009134 - 009180, 009259.
Za akcie ve formě na jméno, které byly tímto prohlášeny za neplatné (s datem emise 28. února 2014), vydá představenstvo Společnosti hlavnímu akcionáři v souladu s § 387 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Za akcie označené jako akcie na majitele, které byly tímto prohlášeny za neplatné (s datem emise 20. 8. 2001), byly již dříve emitovány nové akcie v souvislosti se změnou formy akcií na jméno (nepřevzaté akcie). Tyto dosud nepřevzaté nové akcie budou vydány hlavnímu akcionáři.

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s. / 8.2.2016